ROZVÍJÍME DĚTI 

PROJEKT SVOBODNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁZEV OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI:

 • Tina Energy – Záruka Energie s.r.o.
 • Spisová značka:C 88243 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 • Sídlo společnosti: Bezručova 2246/31, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 794 01
 • Identifikační číslo: 141 97 006
 • Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.tinaenergy.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.akademiezivotnienergie.cz, konkrétní obchod a uzavření kupní smlouvy i platba probíhá na internetové adrese www.tinaenergy.cz (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní stránek“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránek je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1 objednávané službě,

2.2.2 způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4 Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7 Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu zejména v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech, nebo i z jiných důvodů na straně kupujícího, které by byly překážkou kvality provedení služeb.

2.8 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího, nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech, nebo kupující včas neuhradil dohodnutou měsíční zálohovou platbu.

2.9 Prodávající není plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná. Platba za služby je požadována předem v plné výši, vyjma případů, kdy prodávající využije možnosti měsíčních zálohových plateb.

2.10 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen.

2.11 Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.

2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1 Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • číslo účtu vedeného u Raiffeisenbank: 29018044/5500 (EURO a CZK)
 • For payments from a country other than Slovakia:
 • IBAN: CZ7655000000000029018044
 • SWIFT: RZBCCZPP
 • vedený u společnosti Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 ;  IČ: 49240901, DIČ: CZ699003154, (dále jen „účet prodávajícího“)

3.2 V případě jednorázové platby prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.10. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.3 Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 5ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. PODMÍNKY KOUČOVÁNÍ (*včetně vedení lekcí harmonizace energií formou rebalancingu)

4.1 Lekce probíhají onlineprostřednictvím služby Google meet, Youtube, Whatsapp nebo jiné vhodné elektronické platformynebo prostřednictvím audio nebo videozáznamů. Vhodnou platformu elektronické komunikace určuje kouč, který je účastníkům lekce povinen předem včas druh a způsob elektronické komunikace oznámit. Délku a časový rámec lekce určuje kouč dle potřeby klientů.

4.2 Doba konání lekce

Oznámení o času on-line lekce musí být učiněno alespoň 24 hodin předem. V případě, že se on-line lekce nemůže z jakýchkoliv důvodů konat, určí kouč nový termín on-line lekce s přihlédnutím k potřebám klientů.

4.3 Délka lekce

Délku lekce určuje kouč s přihlédnutím k potřebám klientů. Pravidelná on-line lekce v rámci  Členství v Akademii životní energie (dále jen „členství“) trvá cca 30-60 minut, dle aktuálních potřeb. Délka mimořádných lekcí se řídí aktuálními potřebami, které zavdaly důvod pro jejich vypsání. Pokud se klient nezúčastní pravidelné on-line lekce v rámci „členství“, případně nevyužije možnost účasti na náhradní lekci ve lhůtě stanovené v podmínkách pro konkrétní službu, nárok na účast na on-line lekci zaniká bez náhrady.

4.4 Závazek kouče – Kouč se zavazuje uskutečnit koučovací lekce v předem stanoveném čase a předem oznámeným způsobem. Kouč bude poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako a naplňovat smysl této dohody. Pokud kouč nebude schopen během období plnit své závazky dle této dohody, může kouč kdykoliv smluvní vztah ukončit. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu poměrnou část ceny služby odpovídající dosud nerealizované části služby.

4.5 Odpovědnost – Kouč v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovací lekce. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné a klient prohlašuje, že koučink včetně harmonizace energií formou rebalancingu podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučovi vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním, je klient povinen uhradit koučovi veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.7 Záruky – Kouč neposkytuje žádné záruky, že koučovací metody budou fungovat. Výsledky koučinku včetně harmonizace energií formou rebalancingu jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek a za výsledky koučovacích služeb neodpovídá.

4.8 Práva duševního vlastnictví – Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály“). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá klient koučovi za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

4.11 Důvěrný materiál – Pokud v rámci tohoto koučování klient poskytne koučovi osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají, je kouč povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

4.12 Klient, který bude po zakoupení programu „Členství na jeden měsíc“ ˇ(dále jen „Členství“) zařazen do koučovací skupiny komunikující prostřednictvím služby „WhatsApp“ souhlasí s tím, že jeho telefonní číslo bude po dobu trvání „Členství“ viditelné pro ostatní členy skupiny a jejich správce.

4.13 Kouč je nezávislý dodavatel – Činnosti podle této dohody poskytuje kouč osobně. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

4.14 Ukončení dohody – kouč je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí (i prostřednictvím elektronické pošty), v případě, že:

 • Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody.
 • Platba za koučování a terapii nebude před zahájením koučovacího období, či termínu koučovací lekce, připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Klient je za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách oprávněn dohodu vypovědět. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně.

Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu poměrnou část ceny služby odpovídající dosud nerealizované části služby. Při ukončení dohody není kouč dále odpovědný za psychický a emocionální stav klienta.

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

5.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

5.4 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:

6.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,

6.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

6.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

7.3 Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou kupujícímu. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu prodávajícího info@tinaenergy.cz

7.4 Bez souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami www.tinaeneregy.cz, které obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů a se zpracováním a nakládání s veškerými poskytnutými podklady, není možné odeslat objednávku a uzavřít platnou smlouvu.

7.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce a poskytnutí podkladů provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh prodávajícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a jsou považované za důvěrné.

7.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

7.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.9 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.9.1 požádat prodávajícího o vysvětlení,

7.9.2 požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

7.10 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.11 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup služeb na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je právem kupujícího cookies odmítnout.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4 Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: info@tinaenergy.cz, tel.: 773 735 826

 

Platnost od 8.8.2022